Matematiktips

13-10-21

Start

Aktiviteter ute och inne

Favoriter

Intressen

I skog och mark

Lilla Anna-sagor

Matematiktips

Mer om mig

Mina stubbar

Mineral och
 fossil


Mer om bergarter, mineral och fossil

Rim och ramsor

Sagor

Sånger

Vill du lära dig mer?

 

Här har jag samlat ihop olika mattesidor och sagosidor med anknytning till matematik som man kan använda sig  utav i verksamheten.

Vad är matematik?
Mycket ryms inom begreppet matematik:

 • Såsom rumsuppfattning; kroppsuppfattning, storlek, form och placering
 • Sortera
 • Klassificera
 • Jämföra
 • Mönster
 • Geometriska objekt
 • Mätning; längd, volym, vikt, tid, temperatur,
   area, vinklar
 • Statistik
 • Grundläggande taluppfattning
 • Symboler, bilder och streck
 • Siffror
 • Problemlösning

Tidsord

Alltid, ibland, sällan och aldrig
Nu och sedan
I morgon, förrgår, igår och idag
En stund, snart, och nyss

OSV
 

Adjektiv för att jämföra t.ex.:

Antal
Storlek
Vikt

Tjocklek
Längd
Höjd
Volym
Bredd
Ålder
OSV

Lägesord

Förts och sist
I början och i slutet
Innanför och utanpå
Under och överst
Neråt och uppåt
Bakom och framför
Upp och ner
Mellan och bredvid
Nära och långt bort
Efter och före
OSV

När kan man då använda sig av allt detta?
Jo, vid:

 • Rutinsituationer
 • Samling
 • Rollek, drama och rörelse
 • Konstruktionslek,
 • Högläsning, berättande och sagor
 • Sånger, rim och ramsor
 • Pussel, spel och kort
 • Experiment
 • Historia
 • Utelek, utemiljön, naturen
 • Temaarbete
 • Matlagning, bakning
 • Hemma

Men varför ska vi då lära barnen i förskolan matematik?
Jo, för att:

 • Utveckla deras språk och begreppsförråd
 • Utveckla deras grundläggande taluppfattning
 • Locka fram deras nyfikenhet
 • Skapa ett intresse för att undersöka, fundera och diskutera
 • Ge dem tilltro till det egna tänkandet
 • De ska upptäcka matematikens användbarhet och att den finns i vår vardag
 • Utveckla deras kreativa och logiska tänkande
 • "Avdramatisera" matematiken

                                          Matematiska aktiviteter

Ett sätt att konkret närma sig läroplanens mål är att utgå från sex historiskt och kulturellt grundade aktiviteter. Dessa aktiviteter kan fungera som struktur i olika sammanhang där matematik kan urskiljas, undersökas och upplevas. Aktiviteterna ger möjlighet att arbeta med alla mål i matematik i förskolan. De anger i vilka situationer som barn och vuxna kan ha behov av att använda bl.a. matematik. Detta innebär att dessa aktiviteter inte bara anknyter till samtliga mål utan också till motiven för målen.

 1. Räkna – Att systematiskt urskilja, jämföra, ordna och utforska mängder av föremål. Utforska grundläggande egenskaper hos tal och
   samband mellan olika tal för att ange ordning och antal. Skapa representationer av resultat av undersökningar. Erfara tal med konkret material, teckningar, bilder, diagram, ord och andra uttrycksformer samt utveckla symboliskt tänkande.
 2. Lokalisera – Att uppleva, jämföra och karakterisera egenskaper hos rummet, inomhus, utomhus, i planerad miljö och natur. Orientera sig i relation till omgivningen. Utveckla sin kroppsuppfattning. Upptäcka och utforska egenskaper hos begrepp för position, orientering, riktning, vinkel, proportion och rörelse. Skapa representationer av sig själv och omgivningen med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer samt utveckla symboliskt tänkande.
 3. Mäta – Uppmärksamma och undersöka olika typer av egenskaper hos föremål och fenomen, t.ex. storlek, temperatur, längd, bredd, höjd, vikt, volym, hållfasthet och balans. Jämföra, ordna, bestämma och uppskatta egenskaper samt se likheter och skillnader. Skapa
  representationer av egenskaper och jämförelser med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer.
 4. Konstruera – Sortera och karakterisera objekt med tanke på egenskaper som storlek, form, mönster och samband. Formge och konstruera former och objekt med olika material. Utforska egenskaper hos geometriska objekt som t.ex. cirklar, trianglar, och rektanglar. Representera konstruktioner med avbildningar, ord och andra uttrycksformer. Resonera kring egenskaper, perspektiv och proportioner.
 5. Leka – Fantisera, uppfinna, uppleva och engagera sig i lekar med mer eller mindre formaliserade regler. Leka tillsammans med barn och vuxna. Resonera kring förutsättningar, strategier, regler, undantag, chans, risk och gissningar.
 6. Förklara – Utforska vägar för att finna förklaringar på egna och andras frågor genom att experimentera, testa, föreslå, förutsäga, reflektera, granska, generalisera, argumentera och dra slutsatser. Uppleva, uppmärksamma och resonera om orsak och verkan. Ge
  förklaringar med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer.

 Utdrag från Utbildningsdepartementets promemoria "Förslag till vissa förtydliganden och kompletteringar av förskolans läroplan"
  Här hittar ni den.

I den reviderade läroplanen är utvecklingsmålen lite tydligare from 1 juli:

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
   

 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
   

 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
   

 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

   Hos Nationellt Centrum för Matematikutbildning
    finns det mattebroschyrer för olika åldrar att ladda ned. Det finns tre häften. (Kräver Acrobat Reader).
   Barn och matematik

Mattesånger

Matematik på lätt sätt

Matte och språkpåsar

Räkneramsor, 1, 2, 3, 4, 5

Kan du räkna.......

Sånger och ramsor om tid

Fingerramsor

 Mattelek utomhus

Kan du räkna kor och kråkor?

Mattesagor

Sagor som man kan använda i matematiskt syfte

Killingen som kunde räkna till 10,  antal, lägesord

Lisen kan inte sova antal

Totte städar,  lägesord

Sagan om vanten  antal, volym

Lilla Anna leker med bollen storlek och lägesord

Det sitter en tiger i tekannanålder

Sagan om det lilla loket,  först och sist

God natt alla djurrymd- volym

Petter och hans fyra getter, antal

Sagan om det ulliga lilla fåret, antal, ordningstal

Lilla Anna, kom och hjälp!, lägesord

Lilla Anna flyttar saker, lägesord

Prinsessan på ärten, lägesord, ordnings -följd tal

 

 

Andra sagor som inte finns beskrivna på denna webbplats:
Lilla Annas mamma fyller år, lägesord, under, emellan, överst. Hur många år fyller lilla Annas mamma?
Bockarna Bruse, storlek, lägesord
Bilarna Bruzzo, storlek, lägesord
Kalle går ut, ordningsföljd
Guldlock och de tre björnarna, storlek, lägesord
Ludde och någon,  lägesord
Raska på, Alfons Åberg, tid, klockan
Sagan om den lilla gumman, lägesord, storlek

Säkert kan du komma på fler sagor med matteord om du tar på dig dina "matteglasögon"!

 

Start | Mer om mig | Aktiviteter inne och ute | Favoritlänkar | Intressen | Lilla Annasagor | Mineral och fossil | Rim och ramsor | S a g o r | S å n g e r | Vill du lära dig mer? | Övriga aktiviteter | Matematiktips | Lpfö98 rev 2011 upplaga 2.pdf | Utbildningsdep. promemoria ang läroplan.pdf

Webbplatsen uppdaterades 13-10-21